دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲

۱۷ هزار تن روغن موتور به کدام کشورها صادر شده است؟

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال ۹۵ قریب به ۱۷ هزار تن روغن موتور، از کشور صادر شده است.

به گزارش اخبار خودرو به نقل از باشگاه خبرنگاران،طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال ۹۵ قریب به ۱۷۷ هزار تن روغن موتور، از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۰۷۰۱۲۶۷ و ارزش ریالی آن  ۳۴۵۸۹۱۵۱۰۳۶۷  بوده است.

 

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۸ لبنان ۳۶۸۸۷ ۷۴۷۵۳۹۲۶۲ ۲۳۶۰۷
۸ منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ۲۸۹۶۰ ۵۵۳۶۵۱۴۸۸ ۱۷۳۷۶
۸ نیجریه ۱۱۶۶۰ ۲۲۹۵۳۵۲۰۸ ۷۲۲۹
۹ پاکستان ۸۴۸۲۰۰ ۱۱۰۲۵۶۶۶۸۲۲ ۳۴۳۴۴۵
۹ پاکستان ۹۷۴۷۰ ۱۲۵۰۴۲۴۷۴۱ ۳۸۹۸۸
۹ پاکستان ۹۲۷۰۸۰ ۳۹۹۱۴۶۴۲۶۸۲ ۱۲۴۲۸۳۰
۹ پاکستان ۴۵۳۲۳ ۸۴۳۰۲۴۰۹۰ ۲۶۲۸۷
۹ پاکستان ۴۶۴۰۰ ۱۰۱۴۴۲۸۳۵۲ ۳۱۵۵۲
۹ افغانستان ۲۲۶۰۶ ۴۴۹۷۷۸۴۷۱ ۱۴۰۱۶
۹ افغانستان ۲۳۶۷۲ ۳۰۳۸۶۹۶۷۹ ۹۴۶۹
۹ افغانستان ۲۳۱۰۰ ۴۵۹۶۰۷۳۰۲ ۱۴۳۲۲
۹ ترکیه ۴۳۲۰۰ ۹۸۶۱۳۵۴۷۲ ۳۰۶۷۲
۹ ترکمنستان ۲۷۷۸۳ ۹۸۰۲۹۵۹۱۲ ۳۰۵۶۰
۹ ترکمنستان ۴۵۰۲۰ ۸۳۷۷۰۵۶۳۰ ۲۶۱۱۲
۹ عراق ۲۲۸۹۹ ۲۹۴۵۰۳۱۶۰ ۹۱۶۰
۹ غنا ۳۳۶۲۳ ۶۵۵۲۸۳۴۸۴ ۲۰۳۳۴
۹ کامرون ۴۰۸۶۹ ۷۶۳۷۲۳۹۷۴ ۲۳۶۹۹
۹ منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ۶۶۳۷۶ ۱۳۲۰۶۴۰۹۲۳ ۴۱۱۵۳
۱۰ پاکستان ۱۸۴۷۰۰ ۲۳۸۹۴۲۱۱۶۸ ۷۳۸۸۰
۱۰ پاکستان ۱۲۱۲۱۶ ۱۵۶۸۹۵۶۹۳۶ ۴۸۴۸۷
۱۰ پاکستان ۸۷۰۳۲۰ ۳۸۲۷۴۲۹۶۷۰۱ ۱۱۸۴۵۷۹
۱۰ پاکستان ۴۷۲۰۰ ۱۰۳۸۹۱۵۴۲ ۳۲۱۰
۱۰ گرجستان ۸۳۰۴۰ ۱۰۴۱۲۲۱۱۲۰ ۳۲۲۱۶
۱۰ افغانستان ۲۳۱۲۵ ۴۶۴۰۷۴۳۵۳ ۱۴۳۳۷
۱۰ افغانستان ۶۷۱۰۰ ۱۵۲۲۹۱۵۷۶۰ ۴۷۰۹۸
۱۰ افغانستان ۲۴۳۰۰ ۴۵۶۲۷۹۱۵۶ ۱۴۰۹۴
۱۰ ترکیه ۴۳۲۰۰ ۱۱۸۵۲۲۳۳۰۴ ۳۶۶۱۶
۱۰ ترکمنستان ۶۰۰۵۱ ۱۱۶۵۲۰۰۶۴۰ ۳۶۰۵۲
۱۰ ترکمنستان ۵۸۵۴۱ ۷۵۷۹۲۹۰۴۱ ۲۳۴۱۶
۱۰ ساحل عاج ۱۵۲۰۳۲ ۲۸۸۶۲۳۷۱۹۴ ۸۹۱۶۱
۱۰ سومالی ۷۵۶۰ ۱۵۱۰۴۳۲۶۲ ۴۶۸۷
۱۰ عراق ۱۷۵۷۹۲ ۷۸۵۶۴۴۳۷۳۶ ۲۴۳۰۲۸
۱۰ عراق ۴۲۳۳۵ ۵۴۶۴۷۲۲۱۴ ۱۶۹۳۵
۱۰ کامرون ۱۹۳۴۶۰ ۳۶۶۰۱۱۱۵۰۴ ۱۱۳۱۴۸
۱۰ هند ۱۷۹۱۷۴۷ ۲۳۱۸۴۲۸۸۴۸۹ ۷۱۶۶۹۶
۱۱ پاکستان ۹۰۵۸۰ ۱۱۷۲۶۱۲۴۴۸ ۳۶۲۳۲
۱۱ پاکستان ۱۸۷۴۵۲ ۳۹۷۱۰۴۳۵۹۰ ۱۲۲۷۰۰
۱۱ پاکستان ۱۵۶۹۱۰ ۴۴۱۹۰۹۳۷۸۵ ۱۳۶۵۳۹
۱۱ پاکستان ۹۲۰۸۴ ۱۸۷۸۲۵۵۴۴۲ ۵۸۰۳۶
۱۱ آفریقای جنوبی ۱۱۴۰۰ ۲۲۸۸۵۴۷۷۲ ۷۰۶۸
۱۱ افغانستان ۲۴۳۰۰ ۴۵۶۳۴۹۶۲۶ ۱۴۰۹۴
۱۱ ترکیه ۴۳۲۰۰ ۱۱۱۸۴۳۰۷۲۰ ۳۴۵۶۰
۱۱ ترکمنستان ۲۴۵۴۸ ۳۱۷۹۳۵۸۷۷ ۹۸۱۹
۱۱ ترکمنستان ۲۷۳۲۸ ۳۵۳۷۷۷۳۵۷ ۱۰۹۳۱
۱۱ توگو ۱۵۱۰۰ ۱۹۵۶۵۹۷۹۸ ۶۰۴۶
۱۱ سومالی ۱۵۶۶۵ ۳۱۴۲۹۹۷۴۴ ۹۷۱۲
۱۱ عراق ۲۷۸۷۳۱ ۱۴۸۶۴۸۲۳۷۵۵ ۴۵۹۲۸۷
۱۱ غنا ۴۷۷۳۵ ۹۳۲۲۹۹۰۳۸ ۲۸۸۰۴
۱۱ کامرون ۲۹۷۳۶۰ ۵۵۸۱۸۹۷۵۸۹ ۱۷۲۴۶۹
۱۱ کنیا ۴۴۱۰۰ ۸۸۴۸۹۶۴۸۸ ۲۷۳۴۲
۱۱ هند ۳۳۲۵۸۸۵ ۴۳۰۶۱۳۸۵۰۴۸ ۱۳۳۰۳۳۹
۱۲ پاکستان ۲۳۸۲۰ ۳۰۸۸۵۹۶۴۸ ۹۵۲۸
۱۲ پاکستان ۱۵۴۸۶ ۲۰۰۸۳۴۲۵۶ ۶۱۹۴
۱۲ ترکمنستان ۲۳۲۱۰ ۴۳۶۳۸۴۱۹۲ ۱۳۴۶۲
۱۲ جمهوری عربی سوریه ۱۹۹۴۰۰ ۲۵۸۵۵۰۰۱۶۰ ۷۹۷۶۰
۱۲ عراق ۵۱۶۴۸ ۲۹۲۹۹۲۰۱۶۰ ۹۰۳۸۵
۱۲ هند ۲۷۶۵۹۷ ۳۵۸۵۸۲۸۵۶۰ ۱۱۰۶۳۹
۱۲ پاکستان ۴۰۴۵۶۰ ۵۲۴۲۸۹۷۰۰۸ ۱۶۱۸۲۴
۱۲ پاکستان ۶۳۸۵۷۰ ۲۶۸۹۳۶۱۳۵۴۵ ۸۲۹۹۲۲
۱۲ پاکستان ۱۶۲۳۳۹ ۳۶۷۰۷۶۴۵۳۷ ۱۱۳۲۸۱
۱۲ پاکستان ۴۸۹۶۰ ۹۲۰۰۱۶۲۰۲ ۲۸۳۹۶
۱۲ چین ۲۹۸۰۶ ۳۸۶۲۹۶۶۴۴ ۱۱۹۲۲
۱۲ آفریقای جنوبی ۱۵۰۰ ۱۹۴۳۵۲۰۰ ۶۰۰
۱۲ افغانستان ۲۲۵۶۰ ۲۹۲۳۰۵۴۰۸ ۹۰۲۴
۱۲ افغانستان ۲۳۹۹۰ ۲۳۳۱۹۷۱۹۴ ۷۱۹۷
۱۲ ترکیه ۸۶۴۰۰ ۲۱۹۷۹۷۲۳۶۸ ۶۷۸۲۴
۱۲ ترکمنستان ۱۳۷۰۰ ۱۷۷۵۶۲۹۶۰ ۵۴۸۰
۱۲ ترکمنستان ۳۱۴۹۶ ۶۱۶۶۱۹۰۸۸ ۱۹۰۲۹
۱۲ سنگال ۵۴۸۲۸ ۱۰۴۶۸۰۹۸۸۸ ۳۲۲۹۳
۱۲ عراق ۲۲۷۶۶۹ ۱۱۰۶۷۱۵۲۵۳۵ ۳۴۱۵۰۵
۱۲ عراق ۱۹۵۱۳۵ ۴۴۸۶۵۱۴۷۵۸ ۱۳۸۴۵۸
۱۲ عراق ۴۸۸۲۶ ۶۳۲۶۲۸۷۱۷ ۱۹۵۳۰
۱۲ غنا ۱۲۶۳۰۵ ۲۳۸۷۲۴۳۰۸۷ ۷۳۶۶۱
۱۲ کامرون ۴۲۴۸۰۰ ۷۹۸۵۶۷۵۰۱۶ ۲۴۶۳۸۴
۱۲ لبنان ۱۳۱۸۹ ۱۷۱۰۱۳۸۵۰ ۵۲۷۶
۱۲ هند ۲۹۱۸۱۳۱ ۳۷۸۲۰۳۸۷۵۳۷ ۱۱۶۷۲۶۴

 

نویسنده : اخبار خودرو

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما