دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴

امداد جاده ای اطلس خودرو ویژه تعطیلات خردادماه

واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ اطلس ﺧﻮدرو ﻃﺮح اﻣﺪاد ﺟﺎده ای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺧﺮداد ﻣﺎه را در ﺟﺎده ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮدد ﮐﺸﻮر برگزار می کند.

به گزارش اخبار خودرو، واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ اطلس ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ایجاد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادی در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ در ﻧﻈﺮ دارد ﻃﺮح اﻣﺪاد ﺟﺎده ای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺧﺮداد ﻣﺎه را در ﺟﺎده ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮدد ﮐﺸﻮر از روز پنج شنبه ۹۶/۰۳/۱۱  اﻟﯽ دوشنبه  ۹۶/۰۳/۱۵ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

لطفا در ﺻـﻮرت ﻧﯿــﺎز ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت اﻣــﺪاد و ﯾـﺎ ﻣﺸــﺎوره ﻓﻨــﯽ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره تلفن ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزی ۴۸۶۴۴۴۴۴ – ۰۲۱ (داخلی ۱ ) تماس حاصل فرمایید.

نویسنده : آرمین محسنی

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما