سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۱

شرایط فروش اقساطی خودروهای ام وی ام توسط مدیران خودرو

برای خودروی MVM550 شرایط متفاوت و میزان تسهیلات اعطایی برای خرید این خودرو ۶۰ درصد است که ۲۰ درصد آن به عنوان پیش‌پرداخت و ۲۰ درصد مابقی نیز دو ماه بعد از تحویل خودرو از مشتریان دریافت می شود.

مدیران خودرو
نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت  سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) قیمت تمام شده (ریال) نرخ  سود تسهیلات
MVM X33S – CVT SPORT   ۷۹۶,۹۰۰,۰۰۰   ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰   ۱۵۹,۳۸۰,۰۰۰   ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه   ۸۲,۰۷۹,۰۰۰   ۴۵روز   ۵۱۷,۹۸۵,۰۰۰   ۷۷۱,۳۸۹,۰۰۰ ۱۸درصد
MVM X33S – CVT SPORT   ۷۹۶,۹۰۰,۰۰۰   ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰   ۱۵۹,۳۸۰,۰۰۰   ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه   ۶۶,۶۹۱,۰۰۰   ۴۵روز   ۵۱۷,۹۸۵,۰۰۰   ۸۱۲,۴۴۳,۰۰۰ ۱۹درصد
MVM X33S – CVT SPORT   ۷۹۶,۹۰۰,۰۰۰   ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰   ۱۵۹,۳۸۰,۰۰۰   ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰ ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه   ۵۶,۲۴۲,۰۰۰   ۴۵روز   ۵۱۷,۹۸۵,۰۰۰   ۸۴۱,۳۳۵,۰۰۰ ۲۰درصد
MVM X33S – CVT   ۷۷۶,۹۰۰,۰۰۰   ۷۷,۶۹۰,۰۰۰   ۱۵۵,۳۸۰,۰۰۰   ۱۵,۵۳۸,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه   ۸۰,۰۱۶,۰۰۰   ۴۵روز   ۵۴۳,۸۳۰,۰۰۰   ۷۱۳,۱۶۶,۰۰۰ ۱۸درصد
MVM X33S – CVT   ۷۷۶,۹۰۰,۰۰۰   ۷۷,۶۹۰,۰۰۰   ۱۵۵,۳۸۰,۰۰۰   ۱۵,۵۳۸,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه   ۶۵,۰۱۵,۰۰۰   ۴۵روز   ۵۴۳,۸۳۰,۰۰۰   ۷۵۳,۱۹۰,۰۰۰ ۱۹درصد
MVM X33S – CVT   ۷۷۶,۹۰۰,۰۰۰   ۷۷,۶۹۰,۰۰۰   ۱۵۵,۳۸۰,۰۰۰   ۱۵,۵۳۸,۰۰۰ ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه   ۵۴,۸۲۹,۰۰۰   ۴۵روز   ۵۴۳,۸۳۰,۰۰۰   ۷۸۱,۳۶۰,۰۰۰ ۲۰درصد

این هفته مدیران خودرو برای فروش خودرو X33 شرایط فروش جدیدی را با تاریخ تحویل ۴۵ روزه و قیمت قطعی اعلام نموده است که برای X33 اسپورت پیش پرداخت طی سه مرحله دریافت می گردد. در کل ۵۰ درصد قیمت خودروها به عنوان پیش پرداخت دریافت می شود که ۱۰ درصد آن را در زمان ثبت نام و ۲۰ درصد زمان تحویل و ۲۰ درصد آخر نیز دو ماه پس از تحویل دریافت می شود. مابقی مبالغ باقیمانده طی اقساط ۱۲ الی ۳۶ ماهه به انتخاب مشتریان پرداخت می گردد.

مدیران خودرو
نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت  سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) قیمت تمام شده (ریال) نرخ  سود تسهیلات
MVM X22 Sport – AT   ۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰   ۱۶۷,۴۷۵,۰۰۰   ۶۶,۹۹۰,۰۰۰   ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ ۱۲ ماهه ۴ چک۳ماهه   ۹۴,۶۳۵,۰۰۰  آبان ۹۶   ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰   ۷۱۳,۰۴۰,۰۰۰ ۱۸درصد
MVM X22 Sport – AT   ۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰   ۱۶۷,۴۷۵,۰۰۰   ۶۶,۹۹۰,۰۰۰   ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶چک ۳ ماهه   ۶۸,۲۶۱,۰۰۰  آبان ۹۶   ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰   ۷۴۴,۰۶۶,۰۰۰ ۱۹درصد
MVM X22 Sport – AT   ۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰   ۱۶۷,۴۷۵,۰۰۰   ۶۶,۹۹۰,۰۰۰   ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸چک ۳ ماهه   ۵۳,۸۷۵,۰۰۰  آبان ۹۶   ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰   ۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰درصد
MVM X22 – AT   ۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰   ۱۶۳,۷۲۵,۰۰۰   ۶۵,۴۹۰,۰۰۰   ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهه ۴ چک۳ماهه   ۹۲,۴۹۰,۰۰۰  آبان ۹۶   ۳۲۷,۵۸۵,۰۰۰   ۶۹۷,۲۷۵,۰۰۰ ۱۸درصد
MVM X22 – AT   ۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰   ۱۶۳,۷۲۵,۰۰۰   ۶۵,۴۹۰,۰۰۰   ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶چک ۳ ماهه   ۶۶,۷۱۵,۰۰۰  آبان ۹۶   ۳۲۷,۵۸۵,۰۰۰   ۷۲۷,۶۰۵,۰۰۰ ۱۹درصد
MVM X22 – AT   ۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰   ۱۶۳,۷۲۵,۰۰۰   ۶۵,۴۹۰,۰۰۰   ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸چک ۳ ماهه   ۵۲,۶۵۵,۰۰۰  آبان ۹۶   ۳۲۷,۵۸۵,۰۰۰   ۷۴۸,۵۵۵,۰۰۰ ۲۰درصد
MVM X22 Sport – MT   ۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰   ۱۴۷,۴۷۵,۰۰۰   ۵۸,۹۹۰,۰۰۰   ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ ۱۲ ماهه ۴ چک۳ماهه   ۸۳,۱۹۸,۰۰۰ آبان ۹۶   ۲۹۵,۰۸۵,۰۰۰   ۶۲۷,۶۰۷,۰۰۰ ۱۸درصد
MVM X22 Sport – MT   ۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰   ۱۴۷,۴۷۵,۰۰۰   ۵۸,۹۹۰,۰۰۰   ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶چک ۳ ماهه   ۶۰,۰۱۲,۰۰۰ آبان ۹۶   ۲۹۵,۰۸۵,۰۰۰   ۶۵۴,۸۸۷,۰۰۰ ۱۹درصد
MVM X22 Sport – MT   ۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰   ۱۴۷,۴۷۵,۰۰۰   ۵۸,۹۹۰,۰۰۰   ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸چک ۳ ماهه   ۴۷,۳۶۵,۰۰۰ آبان ۹۶   ۲۹۵,۰۸۵,۰۰۰   ۶۷۳,۷۳۵,۰۰۰ ۲۰درصد
MVM X22 – MT   ۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰   ۱۴۳,۷۲۵,۰۰۰   ۵۷,۴۹۰,۰۰۰   ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهه ۴ چک۳ماهه   ۸۱,۰۵۴,۰۰۰ آبان ۹۶   ۲۸۷,۵۸۵,۰۰۰   ۶۱۱,۵۳۱,۰۰۰ ۱۸درصد
MVM X22 – MT   ۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰   ۱۴۳,۷۲۵,۰۰۰   ۵۷,۴۹۰,۰۰۰   ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶چک ۳ ماهه   ۵۸,۴۶۶,۰۰۰ آبان ۹۶   ۲۸۷,۵۸۵,۰۰۰   ۶۳۸,۱۱۱,۰۰۰ ۱۹درصد
MVM X22 – MT   ۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰   ۱۴۳,۷۲۵,۰۰۰   ۵۷,۴۹۰,۰۰۰   ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸چک ۳ ماهه   ۴۶,۱۴۴,۰۰۰ آبان ۹۶   ۲۸۷,۵۸۵,۰۰۰   ۶۵۶,۴۶۷,۰۰۰ ۲۰درصد

خودرو X22 در دو نوع دنده ای و اتوماتیک و هر کدام با دو تیپ متفاوت ساده و اسپورت به فروش می رسند که در صورت خرید تاریخ تحویل خودرو آبان ماه و به تعداد محدود قابل خریداری خواهد بود. ۲۵ درصد قیمت در زمان ثبت نام به عنوان پیش پرداخت دریافت می شود و ۱۰ درصد ر زمان تحویل و ۱۵ درصد باقیمانده از پیش پرداخت ۲ ماه بعد از تحویل از مشتریان دریافت می گردد. تعداد اقساط نیز حداکثر دوساله می باشد.

مدیران خودرو
نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت  سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) قیمت تمام شده (ریال) نرخ  سود تسهیلات
  MVM 550 – CVT Luxury   ۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰   ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰   ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰   – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه   ۱۰۲,۲۵۶,۰۰۰   فوری   ۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰   ۶۹۹,۷۲۴,۰۰۰ ۱۴درصد
  MVM 550 – CVT Luxury   ۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰   ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰   ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰   – ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه   ۷۲,۹۱۹,۰۰۰   فوری   ۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰   ۷۲۸,۲۱۴,۰۰۰ ۱۸درصد
  MVM 550 – CVT Luxury   ۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰   ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰   ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰   – ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه   ۵۹,۱۰۲,۰۰۰   فوری   ۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰   ۷۶۳,۵۱۶,۰۰۰ ۱۹درصد
  MVM 550 – CVT Luxury   ۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰   ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰   ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰   – ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه   ۴۹,۸۴۲,۰۰۰   فوری   ۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰   ۷۸۹,۱۲۰,۰۰۰ ۲۰درصد
  MVM 550 – CVT Luxury   ۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰   ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰   ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰   – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه   ۴۵,۵۷۳,۰۰۰   فوری   ۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰   ۸۳۷,۵۷۶,۰۰۰ ۲۲درصد
  MVM 550 –  Luxury  MT   ۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰   ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰   ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه   ۸۹,۴۳۴,۰۰۰   فوری   ۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰   ۶۱۱,۹۸۶,۰۰۰ ۱۴درصد
  MVM 550 –  Luxury  MT   ۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰   ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰   ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه   ۶۳,۷۷۶,۰۰۰  فوری   ۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰   ۶۳۶,۹۰۶,۰۰۰ ۱۸درصد
  MVM 550 –  Luxury  MT   ۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰   ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰   ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰   – ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه   ۵۱,۶۹۱,۰۰۰  فوری   ۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰   ۶۶۷,۷۷۸,۰۰۰ ۱۹درصد
  MVM 550 –  Luxury  MT   ۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰   ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰   ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰   – ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه   ۴۳,۵۹۲,۰۰۰  فوری   ۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰   ۶۹۰,۱۷۰,۰۰۰ ۲۰درصد
  MVM 550 –  Luxury  MT   ۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰   ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰   ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰   – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه   ۳۹,۸۵۹,۰۰۰  فوری   ۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰   ۷۳۲,۵۵۸,۰۰۰ ۲۲درصد

برای خودروی MVM550 شرایط متفاوت و میزان تسهیلات اعطایی برای خرید این خودرو ۶۰ درصد است که ۲۰ درصد آن به عنوان پیش‌پرداخت و ۲۰ درصد مابقی نیز دو ماه بعد از تحویل خودرو از مشتریان دریافت می شود. تعداد اقساط برای خرید این خودرو تا سقف ۳۶ ماه تعیین شده است و به صورت فوری تحویل می شود.

مدیران خودرو
نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت  سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) قیمت تمام شده (ریال) نرخ  سود تسهیلات
MVM 315 H SPORT  Luxury   ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   – ۶ ماهه ۲ چک ۳ ماهه   ۱۵۰,۹۷۱,۰۰۰   فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰   ۴۹۹,۱۴۲,۰۰۰ بدون بهره
MVM 315 H SPORT  Luxury   ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه   ۸۲,۶۷۸,۰۰۰   فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰   ۵۲۷,۹۱۲,۰۰۰ ۱۰درصد
MVM 315 H SPORT  Luxury   ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   – ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه   ۵۸,۹۸۶,۰۰۰   فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰   ۵۵۱,۱۱۶,۰۰۰ ۱۵درصد
MVM 315 H SPORT  Luxury   ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   – ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه   ۴۷,۹۳۱,۰۰۰   فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰   ۵۸۰,۶۴۸,۰۰۰ ۱۷درصد
MVM 315 H SPORT  Luxury   ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   – ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه   ۴۰,۲۹۰,۰۰۰   فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰   ۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸درصد
MVM 315 H SPORT  Luxury   ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   ۹۸,۶۰۰,۰۰۰   – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه   ۳۶,۱۹۵,۰۰۰   فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰   ۶۳۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱۹درصد
MVM 315 H   ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۳۰۰,۰۰۰   ۹۲,۴۰۰,۰۰۰   – ۶ ماهه ۲ چک ۳ ماهه   ۱۵۳,۰۲۸,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰   ۴۶۷,۷۵۶,۰۰۰ بدون بهره
MVM 315 H   ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۳۰۰,۰۰۰   ۹۲,۴۰۰,۰۰۰   – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه   ۸۳,۶۴۸,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰   ۴۹۶,۲۹۲,۰۰۰ ۱۰درصد
MVM 315 H   ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۳۰۰,۰۰۰   ۹۲,۴۰۰,۰۰۰                   – ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه   ۵۹,۶۷۸,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰   ۵۱۹,۷۶۸,۰۰۰ ۱۵درصد
MVM 315 H   ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۳۰۰,۰۰۰   ۹۲,۴۰۰,۰۰۰   ۱۶,۱۳۵,۳۳۳ ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه   ۴۸,۴۰۶,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰   ۵۴۸,۹۴۸,۰۰۰ ۱۷درصد
MVM 315 H   ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۳۰۰,۰۰۰   ۹۲,۴۰۰,۰۰۰   – ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه   ۴۰,۶۹۰,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰   ۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸درصد
MVM 315 H   ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۳۰۰,۰۰۰   ۹۲,۴۰۰,۰۰۰   – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه   ۳۶,۴۹۲,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰   ۵۹۹,۶۰۴,۰۰۰ ۱۹درصد

وام خرید MVM315 60 درصد تعیین شده است و آن را می‌توان با اقساط ۳ ساله پرداخت کرد. پیش پرداخت نیز طی سه مرحله از مشتریان دریافت می شود.

مدیران خودرو
نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت  سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) قیمت تمام شده (ریال) نرخ  سود تسهیلات
MVM 110 Luxury   ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه   ۵۸,۳۶۱,۰۰۰   فوری   ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰   ۳۷۱,۴۴۴,۰۰۰ ۱۰درصد
MVM 110 Luxury   ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه   ۴۰,۹۴۲,۰۰۰   فوری   ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰   ۳۸۳,۶۵۲,۰۰۰ ۱۳درصد
MVM 110 Luxury   ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه   ۳۳,۲۹۴,۰۰۰   فوری   ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰   ۴۰۴,۳۵۲,۰۰۰ ۱۵درصد
MVM 110 Luxury   ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۰۰۰,۰۰۰   ۶۹,۰۰۰,۰۰۰   – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه   ۲۵,۴۳۱,۰۰۰   فوری   ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰   ۴۴۳,۱۷۲,۰۰۰ ۱۸درصد
MVM 110 Comfort   ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ۶۴,۰۰۰,۰۰۰   ۶۴,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه   ۵۴,۱۲۵,۰۰۰   فوری   ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰   ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰درصد
MVM 110 Comfort   ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ۶۴,۰۰۰,۰۰۰   ۶۴,۰۰۰,۰۰۰   – ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه   ۳۷,۹۷۰,۰۰۰   فوری   ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰   ۳۵۵,۸۲۰,۰۰۰ ۱۳درصد
MVM 110 Comfort   ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ۶۴,۰۰۰,۰۰۰   ۶۴,۰۰۰,۰۰۰   – ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه   ۳۰,۸۷۶,۰۰۰  فوری   ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰   ۳۷۵,۰۰۸,۰۰۰ ۱۵درصد
MVM 110 Comfort   ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ۶۴,۰۰۰,۰۰۰   ۶۴,۰۰۰,۰۰۰   – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه   ۲۳,۵۸۲,۰۰۰  فوری   ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰   ۴۱۰,۹۸۴,۰۰۰ ۱۸درصد

این هفته تغییری در جداول فروش شرکت مدیران خودرو دیده نمی‌شود و با همان شرایط و قیمت هفته قبل می توان محصولات این شرکت را خریداری کرد. برای خرید MVM315 و MVM550 شرایط مناسبی از طرف مدیران‌خودرو فراهم شده است و ۶۰ درصد قیمت خودرو را می‌توان به صورت اقساط پرداخت کرد. تعداد اقساط تعیین شده برای این خودروها تا سقف ۳۶ ماه بوده که در بین شرایط سایر شرکت‌ها ویژه است.

نویسنده : لیلا کلانتری

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :
  1. سمیر
    در ارتباط با مطلب : شرایط فروش اقساطی خودروهای ام وی ام توسط مدیران خودرو

    قشنگ رودستشون بادکرده اومدن سی التماس به امیدروزی که بنجلاازبازارجمع بشن

دیدگاه شما