سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۷:۴۵

شرایط فروش اقساطی خودروهای ام وی ام

این هفته تغییری در جداول فروش شرکت مدیران خودرو دیده نمی‌شود و با همان شرایط و قیمت هفته قبل می‌توان محصولات این شرکت را خریداری کرد.

به گزارش اخبار خودرو ، این هفته مدیران‌خودرو برای خودروی X33 شرایط فروش هفته قبل خود را تکرار کرده و فروش این خودرو را به‌صورت فوری و با دریافت پیش‌پرداخت سه‌مرحله‌ای ادامه داده است.

مابقی مبالغ خودرو را مدیران‌خودرو طی اقساط ۱۲ تا ۳۶ماهه به انتخاب مشتریان پرداخت می‌کند.

نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت  سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) قیمت تمام شده (ریال) نرخ  سود تسهیلات
MVM X33S – CVT SPORT        ۷۹۶,۹۰۰,۰۰۰     ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰      ۱۵۹,۳۸۰,۰۰۰   ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه          ۸۲,۰۷۹,۰۰۰  فوری   ۵۱۷,۹۸۵,۰۰۰            ۷۷۱,۳۸۹,۰۰۰ ۱۸%
MVM X33S – CVT SPORT        ۷۹۶,۹۰۰,۰۰۰     ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰      ۱۵۹,۳۸۰,۰۰۰   ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه           ۶۶,۶۹۱,۰۰۰  فوری   ۵۱۷,۹۸۵,۰۰۰            ۸۱۲,۴۴۳,۰۰۰ ۱۹%
MVM X33S – CVT SPORT        ۷۹۶,۹۰۰,۰۰۰     ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰      ۱۵۹,۳۸۰,۰۰۰   ۱۱۹,۵۳۵,۰۰۰ ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه          ۵۶,۲۴۲,۰۰۰  فوری   ۵۱۷,۹۸۵,۰۰۰            ۸۴۱,۳۳۵,۰۰۰ ۲۰%
MVM X33S – CVT        ۷۷۶,۹۰۰,۰۰۰        ۷۷,۶۹۰,۰۰۰      ۱۵۵,۳۸۰,۰۰۰     ۱۵,۵۳۸,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه          ۸۰,۰۱۶,۰۰۰  فوری   ۵۴۳,۸۳۰,۰۰۰             ۷۱۳,۱۶۶,۰۰۰ ۱۸%
MVM X33S – CVT        ۷۷۶,۹۰۰,۰۰۰        ۷۷,۶۹۰,۰۰۰      ۱۵۵,۳۸۰,۰۰۰     ۱۵,۵۳۸,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه          ۶۵,۰۱۵,۰۰۰  فوری   ۵۴۳,۸۳۰,۰۰۰            ۷۵۳,۱۹۰,۰۰۰ ۱۹%
MVM X33S – CVT        ۷۷۶,۹۰۰,۰۰۰        ۷۷,۶۹۰,۰۰۰      ۱۵۵,۳۸۰,۰۰۰     ۱۵,۵۳۸,۰۰۰ ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه          ۵۴,۸۲۹,۰۰۰  فوری   ۵۴۳,۸۳۰,۰۰۰             ۷۸۱,۳۶۰,۰۰۰ ۲۰%

تاریخ تحویل خودروهای X22 همچنان آذر‌ماه تعیین شده است و مدیران خودرو با دریافت ۲۵ درصد قیمت آن به‌عنوان پیش‌پرداخت در مرحله اول، ۲۵ درصد مابقی را دوماه بعد از تحویل خودرو دریافت می‌دارد.

نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت  سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) قیمت تمام شده (ریال) نرخ  سود تسهیلات
MVM X22 Sport – AT        ۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰      ۱۶۷,۴۷۵,۰۰۰         ۶۶,۹۹۰,۰۰۰   ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ ۱۲ ماهه ۴ چک۳ماهه          ۹۴,۶۳۵,۰۰۰ آذر ۹۶   ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰            ۷۱۳,۰۴۰,۰۰۰ ۱۸%
MVM X22 Sport – AT        ۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰      ۱۶۷,۴۷۵,۰۰۰         ۶۶,۹۹۰,۰۰۰   ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶چک ۳ ماهه          ۶۸,۲۶۱,۰۰۰ آذر ۹۶   ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰             ۷۴۴,۰۶۶,۰۰۰ ۱۹%
MVM X22 Sport – AT        ۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰      ۱۶۷,۴۷۵,۰۰۰         ۶۶,۹۹۰,۰۰۰   ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸چک ۳ ماهه          ۵۳,۸۷۵,۰۰۰ آذر ۹۶   ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰             ۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰%
MVM X22 – AT        ۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰      ۱۶۳,۷۲۵,۰۰۰        ۶۵,۴۹۰,۰۰۰     ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهه ۴ چک۳ماهه          ۹۲,۴۹۰,۰۰۰ آذر ۹۶   ۳۲۷,۵۸۵,۰۰۰             ۶۹۷,۲۷۵,۰۰۰ ۱۸%
MVM X22 – AT        ۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰      ۱۶۳,۷۲۵,۰۰۰        ۶۵,۴۹۰,۰۰۰     ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶چک ۳ ماهه          ۶۶,۷۱۵,۰۰۰ آذر ۹۶   ۳۲۷,۵۸۵,۰۰۰             ۷۲۷,۶۰۵,۰۰۰ ۱۹%
MVM X22 – AT        ۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰      ۱۶۳,۷۲۵,۰۰۰        ۶۵,۴۹۰,۰۰۰     ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸چک ۳ ماهه          ۵۲,۶۵۵,۰۰۰ آذر ۹۶   ۳۲۷,۵۸۵,۰۰۰            ۷۴۸,۵۵۵,۰۰۰ ۲۰%
MVM X22 Sport – MT       ۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴۷,۴۷۵,۰۰۰        ۵۸,۹۹۰,۰۰۰     ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ ۱۲ ماهه ۴ چک۳ماهه          ۸۳,۱۹۸,۰۰۰ آذر ۹۶   ۲۹۵,۰۸۵,۰۰۰             ۶۲۷,۶۰۷,۰۰۰ ۱۸%
MVM X22 Sport – MT       ۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴۷,۴۷۵,۰۰۰        ۵۸,۹۹۰,۰۰۰     ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶چک ۳ ماهه          ۶۰,۰۱۲,۰۰۰ آذر ۹۶   ۲۹۵,۰۸۵,۰۰۰             ۶۵۴,۸۸۷,۰۰۰ ۱۹%
MVM X22 Sport – MT       ۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴۷,۴۷۵,۰۰۰        ۵۸,۹۹۰,۰۰۰     ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸چک ۳ ماهه          ۴۷,۳۶۵,۰۰۰ آذر ۹۶   ۲۹۵,۰۸۵,۰۰۰             ۶۷۳,۷۳۵,۰۰۰ ۲۰%
MVM X22 – MT       ۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴۳,۷۲۵,۰۰۰        ۵۷,۴۹۰,۰۰۰     ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲ ماهه ۴ چک۳ماهه          ۸۱,۰۵۴,۰۰۰ آذر ۹۶   ۲۸۷,۵۸۵,۰۰۰             ۶۱۱,۵۳۱,۰۰۰ ۱۸%
MVM X22 – MT       ۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴۳,۷۲۵,۰۰۰        ۵۷,۴۹۰,۰۰۰     ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸ ماهه ۶چک ۳ ماهه          ۵۸,۴۶۶,۰۰۰ آذر ۹۶   ۲۸۷,۵۸۵,۰۰۰             ۶۳۸,۱۱۱,۰۰۰ ۱۹%
MVM X22 – MT       ۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴۳,۷۲۵,۰۰۰        ۵۷,۴۹۰,۰۰۰     ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴ ماهه ۸چک ۳ ماهه          ۴۶,۱۴۴,۰۰۰ آذر ۹۶   ۲۸۷,۵۸۵,۰۰۰             ۶۵۶,۴۶۷,۰۰۰ ۲۰%

برای خودروی ام‌وی‌ام‌۵۵۰ شرایط متفاوت بوده و میزان تسهیلات اعطایی برای خرید این خودرو ۶۰ درصد است که ۲۰ درصد آن به‌عنوان پیش‌پرداخت و ۲۰ درصد مابقی نیز دو‌ماه بعد از تحویل خودرو از مشتریان دریافت می‌شود. تعداد اقساط تعیین‌شده برای خرید این خودرو تا سقف ۳۶ ماه تعیین شده است و به‌صورت فوری تحویل می‌شود.

نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت  سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) قیمت تمام شده (ریال) نرخ  سود تسهیلات
  MVM 550 – CVT Luxury        ۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰      ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰      ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰  – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه        ۱۰۲,۲۵۶,۰۰۰  فوری   ۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰             ۶۹۹,۷۲۴,۰۰۰ ۱۴%
  MVM 550 – CVT Luxury        ۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰      ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰      ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰  – ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه          ۷۲,۹۱۹,۰۰۰  فوری   ۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰            ۷۲۸,۲۱۴,۰۰۰ ۱۸%
  MVM 550 – CVT Luxury        ۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰      ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰      ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰  – ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه          ۵۹,۱۰۲,۰۰۰  فوری   ۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰             ۷۶۳,۵۱۶,۰۰۰ ۱۹%
  MVM 550 – CVT Luxury        ۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰      ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰      ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰  – ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه          ۴۹,۸۴۲,۰۰۰  فوری   ۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰            ۷۸۹,۱۲۰,۰۰۰ ۲۰%
  MVM 550 – CVT Luxury        ۶۴۶,۹۰۰,۰۰۰      ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰      ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰  – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه          ۴۵,۵۷۳,۰۰۰  فوری   ۳۵۶,۲۰۰,۰۰۰             ۸۳۷,۵۷۶,۰۰۰ ۲۲%
  MVM 550 –  Luxury  MT        ۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰      ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰  – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه          ۸۹,۴۳۴,۰۰۰  فوری   ۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰             ۶۱۱,۹۸۶,۰۰۰ ۱۴%
  MVM 550 –  Luxury  MT        ۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰      ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰  – ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه          ۶۳,۷۷۶,۰۰۰  فوری   ۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰             ۶۳۶,۹۰۶,۰۰۰ ۱۸%
  MVM 550 –  Luxury  MT        ۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰      ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰  – ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه          ۵۱,۶۹۱,۰۰۰  فوری   ۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰             ۶۶۷,۷۷۸,۰۰۰ ۱۹%
  MVM 550 –  Luxury  MT        ۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰      ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰  – ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه          ۴۳,۵۹۲,۰۰۰  فوری   ۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰             ۶۹۰,۱۷۰,۰۰۰ ۲۰%
  MVM 550 –  Luxury  MT        ۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰     ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰      ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰  – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه          ۳۹,۸۵۹,۰۰۰  فوری   ۳۱۱,۶۵۰,۰۰۰            ۷۳۲,۵۵۸,۰۰۰ ۲۲%

وام خرید ام‌وی‌ام۳۱۵ نیز ۶۰ درصد تعیین شده است و آن را می‌توان در اقساط ۳ ساله پرداخت کرد. پیش‌پرداخت طی سه‌مرحله از مشتریان دریافت می‌شود.

نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت  سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) قیمت تمام شده (ریال) نرخ  سود تسهیلات
MVM 315 H SPORT  Luxury       ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰  – ۶ ماهه ۲ چک ۳ ماهه        ۱۵۰,۹۷۱,۰۰۰  فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰            ۴۹۹,۱۴۲,۰۰۰ بدون بهره
MVM 315 H SPORT  Luxury       ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰  – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه          ۸۲,۶۷۸,۰۰۰  فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰            ۵۲۷,۹۱۲,۰۰۰ ۱۰%
MVM 315 H SPORT  Luxury       ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰  – ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه          ۵۸,۹۸۶,۰۰۰  فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰             ۵۵۱,۱۱۶,۰۰۰ ۱۵%
MVM 315 H SPORT  Luxury       ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰  – ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه          ۴۷,۹۳۱,۰۰۰  فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰             ۵۸۰,۶۴۸,۰۰۰ ۱۷%
MVM 315 H SPORT  Luxury       ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰  – ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه          ۴۰,۲۹۰,۰۰۰  فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰             ۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸%
MVM 315 H SPORT  Luxury       ۴۹۳,۹۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰        ۹۸,۶۰۰,۰۰۰  – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه          ۳۶,۱۹۵,۰۰۰  فوری   ۲۹۶,۷۰۰,۰۰۰             ۶۳۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱۹%
MVM 315 H        ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۳۰۰,۰۰۰        ۹۲,۴۰۰,۰۰۰  – ۶ ماهه ۲ چک ۳ ماهه        ۱۵۳,۰۲۸,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰             ۴۶۷,۷۵۶,۰۰۰ بدون بهره
MVM 315 H        ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۳۰۰,۰۰۰        ۹۲,۴۰۰,۰۰۰  – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه          ۸۳,۶۴۸,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰             ۴۹۶,۲۹۲,۰۰۰ ۱۰%
MVM 315 H        ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۳۰۰,۰۰۰        ۹۲,۴۰۰,۰۰۰                    ۰ ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه          ۵۹,۶۷۸,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰             ۵۱۹,۷۶۸,۰۰۰ ۱۵%
MVM 315 H        ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۳۰۰,۰۰۰        ۹۲,۴۰۰,۰۰۰     ۱۶,۱۳۵,۳۳۳ ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه          ۴۸,۴۰۶,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰            ۵۴۸,۹۴۸,۰۰۰ ۱۷%
MVM 315 H        ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۳۰۰,۰۰۰        ۹۲,۴۰۰,۰۰۰  – ۳۰ ماهه ۱۰ چک ۳ ماهه          ۴۰,۶۹۰,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰             ۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸%
MVM 315 H        ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۳۰۰,۰۰۰        ۹۲,۴۰۰,۰۰۰  – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه          ۳۶,۴۹۲,۰۰۰  فوری   ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰             ۵۹۹,۶۰۴,۰۰۰ ۱۹%

این هفته تغییری در جداول فروش شرکت مدیران خودرو دیده نمی‌شود و با همان شرایط و قیمت هفته قبل می‌توان محصولات این شرکت را خریداری کرد. برای خرید ام‌وی‌ام۳۱۵ و ۵۵۰ شرایط مناسبی از طرف مدیران خودرو فراهم شده است و ۶۰ درصد قیمت خودرو را می‌توان به‌صورت اقساط پرداخت کرد. تعداد اقساط تعیین‌شده برای این خودروها تا سقف ۳۶ ماه بوده که بین شرایط سایر شرکت‌ها ویژه است.

نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت  سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) قیمت تمام شده (ریال) نرخ  سود تسهیلات
MVM 110 Luxury       ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۰۰۰,۰۰۰  – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه          ۵۸,۳۶۱,۰۰۰  فوری   ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰            ۳۷۱,۴۴۴,۰۰۰ ۱۰%
MVM 110 Luxury       ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۰۰۰,۰۰۰  – ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه          ۴۰,۹۴۲,۰۰۰  فوری   ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰             ۳۸۳,۶۵۲,۰۰۰ ۱۳%
MVM 110 Luxury       ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۰۰۰,۰۰۰  – ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه          ۳۳,۲۹۴,۰۰۰  فوری   ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰            ۴۰۴,۳۵۲,۰۰۰ ۱۵%
MVM 110 Luxury       ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۰۰۰,۰۰۰        ۶۹,۰۰۰,۰۰۰  – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه          ۲۵,۴۳۱,۰۰۰  فوری   ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰            ۴۴۳,۱۷۲,۰۰۰ ۱۸%
MVM 110 Comfort       ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰        ۶۴,۰۰۰,۰۰۰        ۶۴,۰۰۰,۰۰۰  – ۱۲ ماهه ۴ چک ۳ ماهه          ۵۴,۱۲۵,۰۰۰  فوری   ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰            ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰%
MVM 110 Comfort       ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰        ۶۴,۰۰۰,۰۰۰        ۶۴,۰۰۰,۰۰۰  – ۱۸ ماهه ۶ چک ۳ ماهه          ۳۷,۹۷۰,۰۰۰  فوری   ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰            ۳۵۵,۸۲۰,۰۰۰ ۱۳%
MVM 110 Comfort       ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰        ۶۴,۰۰۰,۰۰۰        ۶۴,۰۰۰,۰۰۰  – ۲۴ ماهه ۸ چک ۳ ماهه          ۳۰,۸۷۶,۰۰۰  فوری   ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰            ۳۷۵,۰۰۸,۰۰۰ ۱۵%
MVM 110 Comfort       ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰        ۶۴,۰۰۰,۰۰۰        ۶۴,۰۰۰,۰۰۰  – ۳۶ ماهه ۱۲ چک ۳ ماهه          ۲۳,۵۸۲,۰۰۰  فوری   ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰            ۴۱۰,۹۸۴,۰۰۰ ۱۸%

نویسنده : لیلا کلانتری

به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :
 1. حسین
  در ارتباط با مطلب : شرایط فروش اقساطی خودروهای ام وی ام

  من نمیدونم این شرکت مدیران خودرو چه جوری اقساط را حساب میکنند ، میگن ۱۵ درصد بعد ۳۰درصد حساب میکنند ، فکر میکنند مردم حساب و کتاب بلد نیستند

 2. amir
  در ارتباط با مطلب : شرایط فروش اقساطی خودروهای ام وی ام

  منظور از تسهیلات چیه؟

 3. یک بازنشسته
  در ارتباط با مطلب : شرایط فروش اقساطی خودروهای ام وی ام

  خواهش میکنم دست از این ماشین های بی کیفیت چینی برداریدو به جای اینها کیفیت و تنوع داخلی را بالا ببرید و ارزان قیمت ارزانی کنید. آن وقت خواهید دید که ملت ایران چطور پذیرای لطف شما خواهند بود .

 4. حامدمحمدی
  در ارتباط با مطلب : شرایط فروش اقساطی خودروهای ام وی ام

  درخواستmvm 110comfortاقساط۳۶ماهه

 5. جواد
  در ارتباط با مطلب : شرایط فروش اقساطی خودروهای ام وی ام

  جهت حماطت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و کار ب ای جوانان ایرانی خواهشا …. خارجی نخرید..

 6. ناشناس
  در ارتباط با مطلب : شرایط فروش اقساطی خودروهای ام وی ام

  سلام واقعا قیمتها بالاست کمتر کنید

دیدگاه شما