کیا هم اشتباه تویوتا را تکرار کرد

چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۹