تولید ۳ مدل سواری متوقف شد

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

تولید لیفان ۶۲۰ متوقف شد

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴

تولید ۴ مدل سواری متوقف شد

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۴
لیفان ۶۲۰

لیفان ۶۲۰

سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴