مسابقات ماشین های خورشیدی در کرمان

چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵