چانگان CS35 روانه بازار می شود

چانگان CS35 روانه بازار می شود

چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

جیپ چینی می‌شود

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۱

۲۰۱۳ سال درخشش چینی‌ها

چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱