خط‌ تولید خودروسازان

کل اخبار:1
  • خطر بیخ گوش همه است

    ظاهرا بیان مشکلات مبتلا به قطعه‌سازان و گله‌ها و شکوه‌های آنان از  خودروسازان در عدم پرداخت به‌موقع مطالبات و نیز کیفیت قراردادهای امضا و مبادله‌شده میان آن‌ها تمامی ندارد و هرروز با اَشکال و صور گوناگون بیان می‌شود.