موضوع احتکار خودرو

کل اخبار:1
  • موضوع احتکار خودرو صحت ندارد

    خودروهای متوقف در شرکت‌های خودروسازی متعلق به مردم بوده و نگهداری آنها جز هزینه، سودی برای خودروسازان ندارد، بنابراین موضوعات مطرح‌شده در رابطه با احتکار خودرو نادرست است.