ارائه خدمات خودرویی

کل اخبار:1
  • ادعاهای غیرقابل‌اثبات

    نبود متولی برای نظارت بر نحوه ارائه خدمات خودرویی از ‌یک‌سو و ناآگاهی مردم در برخورد با ارائه‌دهندگان این خدمات ازسوی‌دیگر  باعث می‌شود این بخش از بازار با نابسامانی‌های بسیاری مواجه شود.