دمای موتور کاهش یابد

کل اخبار:1
  • دما را کنترل کنید

    جوش آوردن مهم‌ترین پرسش این روزهای مالکان خودروهاست و این سوال همچنان مطرح است که در زمان جوش آوردن خودرو، باید چه‌اقدامی صورت گیرد تا دمای موتور کاهش یابد و میزان خرابی و خسارت در پیشرانه به‌حداقل برسد؟