این مشکل در خودروهای مجهز به‌سیستم سوخت‌رسانی انژکتوری تنها به‌دلیل خرابی یکی از سنسورهاست.

خودرو پژو پارس مدل 93 با موتور 1800 تکگانه دارم و اغلب صبحها برای روشن کردن آن باید استارت را نگه دارم و اگر پدال گاز را زیاد فشار دهم، خودرویم خاموش میشود. از سوی دیگر هنگام شتابگیری و بهویژه زمان حرکت در سربالاییها، خودرو قدرت و کشش لازم را ندارد. همینطور در زمان استفاده از کولر، هوای گرم بهداخل اتاق وارد میشود. علت چیست؟

به گزارش «اخبار خودرو»،درپاسخ بهبخش نخست سوال شما باید گفت این مشکل در خودروهای مجهز بهسیستم سوخترسانی انژکتوری تنها بهدلیل خرابی یکی از سنسورهاست. بهعبارت دیگر این مشکل تنها بهخرابی سنسور فشار هوا یا همان سنسور مپ مربوط میشود. در زمان خرابی این سنسور ECU قادر نخواهد بود میزان فشار هوای ورودی را تخمین بزند و همین مساله میتواند در روشن شدن خودرو با مشکل تاثیرگذار باشد. بنابراین اگر در این حالت ECU بهدستگاه عیبیاب متصل شود، نخست خرابی سنسور فشارهوای ورودی یا مپ را نشان میدهد که پس از تعویض این قطعه و پاک کردن خطای مربوطه در ECU این مشکل برطرف خواهد شد. اما افت قدرت در زمان شتابگیری و همچنین حرکت در سربالاییها تنها دوعلت دارد. 1- باتوجه بهکارکرد خودرو و استاندارد زمان تعویض دیسک و صفحهکلاچ که هر 60 هزار کیلومتر است (البته باید گفت این عدد بهرفتار صحیح راننده و نگهداری درست از خودرو بستگی دارد) ممکن است خودرو شما توانایی انتقال قدرت و گشتاور از موتور به سیستم انتقال قدرت و نهایتا چرخها را نداشته باشد و این یکی از مهمترین دلایلی است که در زمان شتابگیری و حرکت در سربالاییها بسیار مشهود است. بنابراین برای رفع مشکل توصیه میشود در ابتدا دیسک و صفحهکلاچ خودرو شما بررسی و درصورت نیاز و تشخیص مکانیک تعویض شود. 2- سیستم سوخترسانی نیز یکی از مهمترین و موثرترین سیستمهایی است که در روند کاری موتور بسیار تاثیرگذار است و اگر صافی بنزین گرفته باشد یا پمپبنزین خودرو شما معیوب شده باشد، چنین مشکلی را بهوجود میآورد. در این حالت ابتدا برای رفع مشکل باید صافی بنزین تعویض شود. اما اگر پس از آن نیز مشکل وجود داشته باشد، باید پمپبنزین را هم تعویض کرد تا مشکل بهطور کلی برطرف شود. درپاسخ بهبخش پایانی سوال شما نیز باید گفت تولید باد گرم از سیستم تهویهمطبوع در زمان قرار گرفتن آن روی حالت سرمایشی تنها بهدلیل عدموجود سیال در مدار یا گاز مربوطه است. زیرا اگر گازی که در مدار وجود دارد نشت کند یا شیر برقی که وظیفه قطع بهموقع گاز مربوطه را دارد با مشکل مواجه شده باشد، باد گرم از سیستم تهویهمطبوع تولید میشود. بنابراین در این حالت ابتدا باید گاز کولر بهاصطلاح شارژ و پس از آن شیربرقی کنترل گاز نیز بررسی شود. چراکه ممکن است این قطعه معیوب شده باشد که در این صورت باید تعویض شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =

آخرین اخبار

بین الملل