کد خبر: 171725
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۰

پلیس برابر قانون جدید راهنمایی و رانندگی مالکان خودروهایی را که بیش از یک میلیون تومان جریمه معوقه دارند، فراخوان و تا زمان پرداخت جریمه ها، خودرو آنها را توقیف می کند.

به گزارش اخبار خودرو ، افرادی که مبلغ خلافی(صورت وضعیت خودرو) آنها بیش از ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) باشد می‌بایست به مراکز راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند.

خودروهایی که خلافی آنها به ده میلیون ریال برسد در سیستم پلیس دارای شکایت می شوند و به آنها خدمات ارائه نمی شود افزود: این خودروها هیچ خدماتی از جمله نقل و انتقال، پلاک، تعویض پلاک یا آرم طرح ترافیک دریافت نمی کنند و پس از پرداخت معوقات رفع توقیف می شود. رانندگان می توانند با استفاده از روشهای زیر از میزان تعداد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه اطلاع پیدا کنند.  

الف - حضوری

مراجعه به یکی ازدفاترپلیس۱۰+وارائه کارت شناسایی وسیله نقلیه جهت دریافت صورت وضعیت جرایم رانندگی مدارک لازم : کارت شناسایی وسیله نقلیه

ب - غیرحضوری

  1. ارسال VIN

ارسال (وی آی ان)وسیله نقلیه ازطریق پیامک به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ ودرصورت افزودن ستاره به انتهای آن شناسه قبض وپرداخت نیز اعلام می شودکه می توان نسبت به پرداخت تخلفات رانندگی مربوطه اقدام نمود

 1. ارسال پیامک بافرمت: *۸رقم کناربارکدمندرج درپشت کارت وسیله نقلیه# به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰
 2. تماس باشماره تلفن ۸۸۲۸۸۸۸۸
 3. لینک مربوط به استعلام میزان تخلفات رانندگی موجوددر سایت راهور به آدرس http://rahvar120.ir/
تذکر:

VIN شماره ۱۷ رقمی است که برروی کارت خودروبه صورت عمودی وبرروی سندمالکیت خودروبه صورت افقی درج شده است.

فرایندپرداخت و اعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

تبصره ماده۸قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹

درصورتیکه مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ریال۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰برسد،پلیس راهنمایی ورانندگی موظف است مراتب رابه مالک خودرواعلام وچنانچه ظرف مدت یکماه ازتاریخ ابلاغ ،مالک خودرونسبت به پرداخت جریمه یااعتراض به واحدمندرج درماده۵این قانون اقدام ننماید ،راهنمایی ورانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد.درصورت اعتراض ،واحدمزبورموظف است درخصوص این مواردظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

نحوه پرداخت تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

الف-حضوری

مالک یامتصرف قانونی وسیله نقلیه بادردست داشتن کارت یاسندمالکیت خودروبه واحدهای اجرائیات یادفاترپلیس +۱۰مراجعه وپس ازاخذصورت وضعیت تخلفات رانندگی مربوطه بااستفاده ازشناسه قبض وشناسه پرداخت درج شده برروی آن ،ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید.

ب-غیرحضوری

پس ازدریافت شناسه قیض وشناسه پرداخت به یکی ازروشهای عنوان شده بالانسبت به پرداخت آن ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران اقدام گردد.

نحوه اعتراض به تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

مراجعه به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی

آدرس واحدهای مربوطه درتهران بزرگ

یگان آدرس پستی
منطقه ۱۲ خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری ۱۱۲
منطقه ۲۱ تهرانسر،انتهای بلواریاس،بعدازمسجدجامع نرسیده به کمربندی آزادگان
درسایراستانهانیزمی توان به واحدهای رسیدگی مرکزاستان مراجعه نمود.

مدارک لازم

 1. اصل کارت شناسایی واصل سندمالکیت خودرو
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن
تذکر:
 • واحدرسیدگی حداکثربه مدت یک هفته نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید.
 • درخواست هایی که قبلا رسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد
 • ازپذیرش درخواست شرکتها وسازمانهابصورت فهرستی خودداری می شود.
 • به استنادماده۵قانون مذکوررای صادره توسط واحدرسیدگی قطعی است.

استعلام وضعیت نمره های منفی گواهینامه

ارسال شماره گواهینامه ازطریق پیامک به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰

رسیدگی به اعتراض نمره های منفی تخلفات رانندگی

 1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات درسراسرکشور
 2. تسلیم اعتراض خودباذکردلایل
 3. کارشناس واحداجرائیات پس ازانطباق مدارک مثبته معترض نسبت به رسیدگی اعتراض اقدام ونتیجه رادرحداقل زمان ممکن به معترض ابلاغ می نماید.
مدارک لازم:
 • اصل گواهینامه رانندگی
 • تکمیل فرم درخواست
 • قولنامه،وکالتنامه یاهرسندقانونی که بیانگرفروش وسیله نقلیه باشد
 • هرگونه سندیامدرک جهت اثبات دلیل
 

رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی

الف - رسیدگی به قبض جریمه

  1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات درسراسرکشور
  2. تسلیم اعتراض خودباذکردلایل
توضیح : مهلت مقررعبارت است ازشصت روزازتاریخ مندرج درقبض جریمه یاتاریخ ابلاغ شده درقبض جریمه ای که به اطلاع متخلف می رسد.
 1. درصورتی که شخص دیگری غیرازمالک خودرومرتکب تخلف شده ومعترض می باشد؛حضوروی الزامی است.
 2. چنانچه معترض پس ازدریافت نتیجه رسیدگی اصرار بررسیدگی مجددداشته باشدمراتب را به واحداجرائیات اعلام نمایدتابه نزدیکترین واحدرسیدگی معرفی شود
 3. معترض باهمراه داشتن معرفی نامه درمهلت مقررمذکوردربند۱به واحدرسیدگی مراجعه نماید
 4. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی بجای معرفی نامه ،شماره پیگیری مکفی است
 5. واحدرسیدگی نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای درقالب فرم مربوطه اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید
مدارک لازم:
 • اصل کارت شناسائی واصل سندمالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن
 • کارت شناسائی راننده متخلف(درصورتی که شخص دیگری غیرازمالک خودروراننده باشد)
 

ب - رسیدگی به صورت وضعیت جرایم وتخلفات رانندگی

  1. مراجعه مالک وسیله نقلیه به دفاترپلیس+۱۰،اخذصورت وضعیت،تکمیل فرم درخواستدرصورت اعتراض تحویل آن به کاربراجرائیات دفاتر،پرداخت هزینه مربوطه مطابق فرم الف
تذکر : درخواستهایی که قبلارسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد. صورت وضعیتهای شکایت دارپذیرش نشده ومی بایست به نزدیکترین واحداجرائیات مراجعه نمایند. ازپذیرش درخواست شرکتهاوسازمانهابصورت فهرستی خودداری می شود.
 1. زمان رسیدگی غیرحضوری درهیاتهادرساعت اداری وازساعت ۷الی ۱۴ می باشدوبعدازساعت مقررسامانه غیرفعال می گردد.
 2. نتیجه رسیدگی الترونیکی وغیرحضوری حداکثربعداز۲۴ساعت وازطریق پیامک باشماره تلفن همراه مندرج درفرم درخواست وتوسط شرکت پژوهش وتوسعه ناجی به متقاضی ابلاغ می گردد.
 3. درصورتیکه متقاضی فاقدتلفن همراه برای دریافت پاسخ باشدمی تواندبه دفاترخدمات الکترونیک مراجعه وباارائه شماره پیگیری مندرج دررسیدپذیرش،پاسخ خواسته خودرادریافت نماید.
 4. چنانچه معترض پس ازدریافت نتیجه رسیدگی اصراربررسیدگی مجددداشته باشدمراتب را به کاربردفتراعلام نماید
 5. کاربردفترپلیس+۱۰مراتب اعتراض مجددرادرسامانه رسیدگی ثبت وباارائه معرفی نامه،معترض رابه نزدیکترین واحدرسیدگی معرفی نماید
 6. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی رسیدگی مراتب به صورت سیستمی به کارتابل واحدرسیدگی ارجاع می شود.
 7. معترض باهمراه داشتن معرفی نامه درمهلت مقررمذکوردربند۱به واحدرسیدگی مراجعه نماید.
 8. درصورت راه اندازی سامانه الکترونیکی بجای معرفی نامه ارائه شماره پیگیری مکفی است.
 9. واحدرسیدگی نسبت به بررسی اعتراض وصدوررای اقدام وضمن ابلاغ به معترض نتیجه راتوسط نماینده پلیس راهوردرسامانه اجرائیات ثبت نماید.
مدارک لازم:
 • اصل کارت شناسائی واصل سندمالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن
 

آدرس واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی مستقردرمناطق مختلف تهران بزرگ

یگان آدرس پستی
منطقه ۱ چهارراه لشکرک،بلواراوشان جنب بیمارستان ۵۰۵ارتش
منطقه ۱۰ نواب،نبش محبوب مجاز
منطقه ۱۲ خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری۱۱۲
منطقه ۱۴ شهیدمحلاتی،نبردشمالی،بعدازپاسدارگمنام،ابتدای خیابان قیام،انتهای کوی شهیدابراهیم بیدی
منطقه ۱۶ میدان بهمن،اول تندگویان
منطقه ۲۰ شهرری،خیابان۲۴متری رازی،انتهای کریمی شیرازی یااستخرسابق،بعدازفروشگاه رفاه شهرداری منطقه ۵
منطقه ۲۱ تهرانسر،انتهای بلواریاس،بعدازمسجدجامع نرسیده به کمربندی آزادگان

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 1
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • حیدر توکلی IR ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
  0 0
  شماره بارکد رو که می فرستم و تأیید می کنم شماره پلاک خودروی دیگری با شماره انتهای پلاک 79ثبت میشه، به پلیس +10مراجعه کردم، گفتند از دست ما کاری برنمیاد، به شماره گذاری و قسمت استعلام مراجعه کردم و ازشون درخواست کردم مشکلم رو حل کنن که بهم گفتن خلافی رو باید حضوری بگیرم، تا این لحظه موفق به اصلاح بارکد مذکور ودریافت استعلام خلافی از سامانه‌ نشدم. من نمیدونم چجوری ثبت شده که این مشکل پیش اومده وآیا راه حلی نداره....!!!!؟؟؟؟

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =

آخرین اخبار

بین الملل